Privacy Statement

Dit is de privacy verklaring van  praktijk Profides. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik verkrijg via deze website, via de mail en mondeling.

Mijn praktijk respecteert de privacy van alle cliënten  en gebruikers van de website van mijn praktijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens voornamelijk om mijn dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens
Uw elektronisch ingevulde persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Als echter door derden opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de cliënt niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de cliënt hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen. Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Gegevensverstrekking
Ik mag als hulpverlener in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen indien u als cliënt daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is uw toestemming nodig. Ook voor het sturen van een rapport aan de opdrachtgever is geen afzonderlijke toestemming nodig.

De persoonsgegevens zullen door mij alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Dossier
In uw dossier noteren wij gegevens van u en uw gezinsleden voor zover nodig voor een goed verloop van het hulpverleningsproces. Dit betreffen onderzoeksgegevens en bij hulpverlening ook gegevens over het verloop van de behandeling. Wanneer u niet meer bij ons komt sluiten wij het dossier af. U kunt zelf aangeven of u vooraf of na afsluiting wilt dat uw gegevens aan de huisarts worden doorgegeven. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. U kunt ons schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het dossier in opdracht van de rechter tot stand is gekomen.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult op verzoek aan mij als uw therapeut. Voor inzage van meer gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale consultkosten) met de praktijk.

U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt tegen een onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van uw dossier. In geval van een psychologisch rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heeft u het recht dit te lezen voordat het naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Ik  zal u altijd een adviesgesprek aanbieden waarin de rapportage met u wordt besproken. U hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. U hebt het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de hulpverlener door de wet verplicht is te rapporteren. U hebt altijd recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

Toestemming
Wij vragen uw toestemming door middel van verzending van het aanmeldingsformulier via de mail en het zetten van uw handtekening op de behandelingsovereenkomst bij aanmelding. U stemt dan in met de Algemene Voorwaarden, dit Privacyreglement, het beroepsgeheim van de hulpverlener en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Tevens wordt hiermee uw toestemming gevraagd voor berichtgeving aan de huisarts of verwijzer.

Overige bepalingen
Na akkoordverklaring en ontvangst door Profides/ Heidi Bronkhorst wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan de communicatie tussen partijen via e-mails, waarbij geen handtekeningen zijn vermeld. In dit verband zijn vermeldingen van partijen dat aan de inhoud van e-mails of daarbij gevoegde bijlagen geen rechten kunnen worden ontleend, of andere vermeldingen met een soortgelijke strekking, niet van toepassing.